G4-analyse geheimhouding

onjuiste omgang geheimhouding doet afbreuk aan openbaarheid bestuur
De gemeenteraden van de vier grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) gaan niet helemaal juist om met geheimhouding. Zo wordt vaak geheimhouding bekrachtigd zonder een inhoudelijk toereikende onderbouwing, wordt de duur van geheimhouding vaak niet vastgesteld, wordt geheimhouding niet tijdig opgeheven en wordt onnodig op te veel informatie geheimhouding opgelegd. Dit doet afbreuk aan de openbaarheid van bestuur en aan transparante politiek-bestuurlijke besluitvorming. Dit blijkt uit een gezamenlijke vergelijkende analyse die de rekenkamers van de G4-gemeenten hebben gemaakt van de praktijk van geheimhouding binnen de raden. De resultaten zijn in een gezamenlijke brief aan de vier gemeenteraden verzonden.

verbetersuggesties omtrent geheimhouding naar Tweede Kamer
Tweede Kamer ligt momenteel het wetsvoorstel ’Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’. Hierin worden regels rondom geheimhouding gewijzigd, maar deze lossen de geconstateerde tekortkomingen niet op. In een aparte brief aan de Tweede Kamer doen de rekenkamers verschillende voorstellen, zoals een verplichting om opgelegde geheimhouding te heroverwegen, het verplichten van een openbaar register, het creëren van een passende toezichtsvorm en meer ondersteuning aan gemeenteraden in hoe zij met geheimhouding zouden moeten omgaan.

raad van Rotterdam, waak voor eigenstandig besluit
voor de gemeente Rotterdam geldt dat de gemeenteraad in december 2020 een nieuw beleidskader omtrent geheimhouding heeft vastgesteld. Hiermee worden de geschetste tekortkomingen grotendeels geadresseerd. Wel geeft de Rekenkamer Rotterdam de gemeenteraad in een aparte brief mee er voor te waken dat zij geheimhouding bekrachtigt op basis van een eigenstandig en inhoudelijk goed onderbouwd besluit.

media
binnenlandsbestuur.nl/geheimhouding gebeurt zelden weloverwogen
overheidenopenbaarheid.nl/g4-rekenkamers 25 januari 2021 over geheimhouding op grond van de gemeentewet wet open overheid