een taak voor de boeg

Sinds de invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein op 1 januari 2015, functioneren in Barendrecht vier wijkteams. Evenals in het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten, functioneren deze teams ook in Barendrecht nog niet probleemloos. De rekenkamer heeft onderzocht welke knelpunten er zijn in het functioneren van de Barendrechtse wijkteams en of het college die knelpunten adequaat aanpakt.

De vier wijkteams in Barendrecht hebben tot taak tijdig ondersteuning te bieden aan inwoners van alle leeftijden. Het kan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning bij opvoedproblemen, gedragsproblemen, ouderenproblematiek, relatieproblemen, eenzaamheid, schulden en huiselijk geweld.

Uit het onderzoek blijkt dat de wijkteams wachtlijsten hebben. Dit betekent dat de gemeente niet kan waarborgen dat inwoners tijdig ondersteuning krijgen. De wachtlijsten worden volgens het onderzoek onder meer veroorzaakt doordat wijkteammedewerkers teveel tijd kwijt zijn aan administratieve taken en doordat zij er nauwelijks in slagen om de ondersteuning af te sluiten en over te dragen aan anderen. Familie, vrienden of organisaties in de wijk, zoals welzijnsorganisaties, jongerenwerk en kerken zouden na enige tijd de ondersteuning moeten overnemen, maar dat lukt dus bijna nooit. De gemeente heeft hiervan te hoge verwachtingen.

Ook kunnen wijkteams inwoners vaak niet meteen doorverwijzen naar specialistische zorginstellingen. Die instellingen hebben namelijk vaak ook wachtlijsten. Dit geldt met name voor specialistische jeugdhulp. Uit het onderzoek blijkt verder dat er sprake is van een kloof tussen beleid en uitvoering. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de gemeente knelpunten, die veelal al sinds 2015 bestaan, niet onderkent of niet adequaat aanpakt. Die knelpunten betreffen bijvoorbeeld onduidelijke regels en tekortkomingen in de faciliteiten voor de teams (onvoldoende spreekkamers, te weinig training en scholing).

medialinks
www.hetzuidenbarendrecht.nl/gemeenteloket buurt bemiddeling en wijkteams