klankbordgroep

De directeur heeft een externe informele klankbordgroep ingesteld. De klankbordgroep heeft tot taak de directeur op verzoek te voorzien van input, reflectie en advies op de werkzaamheden die voortvloeien uit zijn functioneren als lid van de rekenkamer. De samenstelling van de klankbordgroep is functioneel van aard en los van de politiek bestuurlijke omgeving van Rotterdam.

leden klankbordgroep

  • De heer drs. G de Jong, oud collegelid van de Algemene Rekenkamer enĀ oud lid Tweede Kamer fractie CDA
  • Mevrouw H.M.C. Dwarshuis, oud gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en oud wethouder Leidschendam
  • De heer E.H. van Vliet, voorzitter College van Bestuur Stichting Lucas Onderwijs
  • Mevrouw M. Molenaar, voorzitter Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam
  • De heer T. Smit, zelfstandig ondernemer