zorg om Zuid

In september 2011 tekenden onder meer de gemeente Rotterdam, het rijk, onderwijs- en zorginstellingen, werkgevers en woningcorporaties het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), met een looptijd tot 2030.

Met het programma wordt beoogd de bovengemiddelde achterstanden op delen van Zuid op het gebied van school (zoals slechte onderwijsprestaties), werk (zoals hoge werkloosheid) en wonen (zoals een slecht onderhouden woningvoorraad) het hoofd te bieden. Voor de uitvoering van het programma zijn geen aparte middelen beschikbaar gemaakt. De deelnemende partijen voeren zelf hun deel van het programma uit, maar kunnen daar niet formeel toe gedwongen worden. Een klein programmabureau zorgt voor de coördinatie en bewaakt de samenhang.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste partners, zoals de gemeente Rotterdam, onderwijsinstellingen en woningcorporaties, over het algemeen een grote inzet en betrokkenheid tonen. Het programmabureau vervult daarbij een essentiële rol, die onder meer als “verbindend” en “vasthoudend” wordt getypeerd.

Niettemin lopen de resultaten van het programma tot nu toe achter bij de voornemens uit het uitvoeringsprogramma 2012-2014 of is dit onbekend. Ook is het nog tamelijk onzeker of in de nabije toekomst de gewenste resultaten wel in voldoende mate zullen worden geboekt.