verbinden is vooruitzien

gebreken in toezicht 
Capelle aan den IJssel werkt sinds enkele jaren met verbonden stichtingen. Zo bestaat sinds 2011 de stichting CapelleWerkt en zijn in 2016 de stichting Welzijn Capelle en de stichting BLICK opgericht. De rekenkamer heeft het gemeentelijk toezicht op deze drie stichtingen onderzocht en concludeert dat er gebreken zijn in het toezicht op elk van de drie stichtingen. Zo zijn in de statuten onvoldoende afspraken vastgelegd over het gemeentelijk toezicht.

problemen met BLICK door ontbreken goede afspraken
In de praktijk heeft de gemeente vooral problemen ondervonden in het toezicht op de stichting BLICK. De gebrekkige regeling van toezichtsbevoegdheden is volgens de rekenkamer een van de oorzaken. De gemeenteraad heeft zich bij de oprichting van stichting BLICK onvoldoende gerealiseerd dat het van belang is om die bevoegdheden vast te leggen. De gemeenteraad en het college van B en W hebben vervolgens beiden niet goed gehandeld.

in beleid gemeente geen richtlijnen
Dat de gemeente niet voldoende afspraken over toezicht heeft gemaakt met de stichtingen, komt onder meer doordat in het beleid van de gemeente geen richtlijnen staan over toezicht op verbonden stichtingen. De gemeente werkt nu aan een voorstel voor een nieuwe beleidsnota over ‘verbonden partijen’. In die nota staan wél richtlijnen over toezicht op verbonden stichtingen, maar die zijn volgens de rekenkamer niet voldoende.

aanbeveling wijzig statuten
De rekenkamer vindt dat de statuten van de drie stichtingen moeten worden gewijzigd. Wat betreft de stichting BLICK adviseert de rekenkamer aan de gemeenteraad om hierover, samen met de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, te overleggen met de raad van toezicht van de stichting. Verder beveelt de rekenkamer de gemeente aan om in de nieuwe nota verbonden partijen betere richtlijnen op te nemen over het toezicht op verbonden stichtingen.

onduidelijk overname aanbevelingen
In zijn reactie onderschrijft het college alle conclusies van de rekenkamer. Het is de rekenkamer echter niet geheel duidelijk of het college de aanbevelingen volledig overneemt.