van papier tot prestatie

De afgelopen jaren is de complexiteit van het aanbestedingsproces voor de gemeente toegenomen. Onder meer de vereisten bij Europese aanbestedingen en de ontwikkeling van het BAR-samenwerkingsverband dragen bij aan deze toegenomen complexiteit. Voor de gemeente blijft in die complexere context onverminderd van belang dat bij aanbestedingen daadwerkelijk de prestaties worden geleverd die met de aanbestedingen worden beoogd en dat het college goed zicht houdt en stuurt op de geleverde prestaties.De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre het college daarin slaagt.

De rekenkamer heeft in dit onderzoek drie aanbestedingen onderzocht, te weten de aanbesteding onderhoud openbare groenvoorziening, de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer en de aanbesteding inzameling en afvalverwerking. Uit het onderzoek blijkt dat het college in geen van de drie aanbestedingen de prestaties van de opdrachtnemers volledig bewaakt. Hierdoor heeft het college onvoldoende inzicht in de prestaties van de opdrachtnemers. Verder blijkt uit het onderzoek dat het college in elk van de drie onderzochte aanbestedingen afspraken heeft vastgelegd met de opdrachtnemers over duurzaamheid, maar nauwelijks stuurt op nakoming van de afspraken over zorg voor het milieu. Het college heeft geen inzicht of de opdrachtnemers zich houden aan de afspraken over milieu. Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat het college niet altijd beschikt over een geschikt sanctie-instrumentarium als prestaties van opdrachtnemers achterblijven bij de gemaakte afspraken en dat het college sancties soms ten onrechte achterwege laat, terwijl de prestaties daartoe wel aanleiding geven.