tijden van transformatie

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft vraag en aanbod van woningen in verschillende prijssegmenten niet goed in beeld. Daardoor kan de gemeenteraad niet goed bijsturen. Ook maakt de gemeente maar beperkt gebruik van de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het soort woningen dat gebouwd wordt. De afgelopen tien jaar werd het aantal sociale corporatiewoningen in Capelle verkleind, terwijl de vraag juist steeg. Daardoor is er nu waarschijnlijk een tekort ontstaan, concludeert de rekenkamer Capelle aan den IJssel in haar rapport ‘Tijden van transformatie’.

Een aantal definities, zoals ‘middeldure huur’ en waar de grens ligt tussen midden- en hoge inkomens, ontbrak in het Capelse woonbeleid. Daardoor had de gemeente onvoldoende informatie om te beoordelen of het aanbod wel aansloot bij de vraag. Daar kwam nog bij dat cijfers over met name particuliere sociale huurwoningen onbetrouwbaar bleken. Ook stelde de rekenkamer vast dat de gemeentelijke cijfers over nieuwbouwwoningen een andere indeling in prijsklassen gebruikte dan de woonvisies. Bovendien verschoof deze indeling nogal eens, waardoor vergelijken onmogelijk werd.

minder sociale woningen

Van 2013 tot 2022 zette de gemeente in op minder sociale huurwoningen en sinds 2019 ontbrak de cijfermatige onderbouwing hiervoor. De gemeenteraad werd toen niet goed op de hoogte gehouden en kon daardoor niet goed beoordelen of er inderdaad genoeg sociale woningen waren. Volgens de rekenkamer is het aannemelijk dat er ondertussen juist een tekort was ontstaan. Het aandeel lage inkomens steeg, maar toch is ook in de nieuwbouwplannen voor 2022-2030 het aandeel sociale woningen erg klein. De provincie Zuid-Holland heeft in maart van dit jaar al aangegeven daarom niet in te stemmen met het voorstel van Capelle voor haar aandeel in de regionale bouwplannen.

weinig sturing

Ook wijst de rekenkamer erop dat de gemeente verschillende sturingsmogelijkheden onbenut liet. De rekenkamer raadt aan om in de nieuwe woonvisie, die de gemeenteraad naar verwachting in de komende maanden zal vaststellen, deze tekortkomingen recht te zetten. Het is wel belangrijk om bij het vaststellen van de nieuwe doelstellingen erop te letten dat deze meetbaar en controleerbaar zijn. Als de gemeente doelgroepen helder definieert, kan in het woonbeleid worden voorgeschreven hoeveel woningen van elk prijssegment er moeten komen. Tot slot moet de gemeenteraad beter geïnformeerd worden over de voortgang van het woonbeleid en actief betrokken worden bij het aanpassen van de door de provincie afgewezen plannen voor nieuwe woningen, aldus de rekenkamer.

Rekenkamerdirecteur Marjolein van Asselt heeft dit rapport toegelicht in de openbare sessie van de Commissie Stadsontwikkeling en -Beheer van 23 mei 2023