targets tellen: tussentijdse beoordeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft haar politieke ambities vertaald naar vijftien targets. De Rekenkamer Rotterdam heeft nu, halverwege de rit, onderzocht in hoeverre het college op schema ligt. Voor dertien van de vijftien targets haalt B en W haar eigen tussentijdse doelstellingen niet of is dit niet vast te stellen.

De rekenkamer is op verschillende momenten betrokken bij de collegetargets. Aan het begin van de collegeperiode kijkt de rekenkamer mee of de targets wel goed bruikbaar zijn; zie het rapport Targets Tellen uit februari 2023. Tussentijds wordt beoordeeld of het college op schema ligt. Aan het eind van de collegeperiode wordt de balans opgemaakt: welke targets zijn gehaald en welke niet? In het rapport ‘Targets tellen: tussentijdse beoordeling‘ beoordeelt de rekenkamer in hoeverre de doelstellingen van het college op schema liggen.

Bij twee targets zijn de mijlpalen gehaald: Schil om de School en Sportdeelname. De targets Schuldhulpverlening, Bijstand en Wijk aan Zet zijn volgens de rekenkamer ‘bijna gehaald’. Voor Veiligheid, Woon(zorg)concepten en Tevredenheid concerndienstverlening zijn de tussendoelstellingen niet gehaald. Dat houdt in dat minder dan 80% van de doelstelling is gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook nog vijf targets waar de rekenkamer oordeelt dat het college zich niet aan de spelregels heeft gehouden. Elk target moet namelijk goed te controleren zijn.

Ook heeft de rekenkamer steeds gekeken naar de toelichting van het college over waarom een target wel of niet is gehaald, wat de afgelopen tijd gedaan is om de doelen te bereiken en wat de plannen voor de toekomst zijn. Deze informatie is heel belangrijk voor de gemeenteraad omdat zij het werk van het college moet controleren en waar nodig, bijsturen. Volgens de rekenkamer is de toelichting bij zeven van de vijftien targets niet voldoende.

Toelichting in de raad

De rekenkamer licht dit rapport toe in de technische sessie van de commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) van 29 mei 2024.