samen en nog steeds apart

Reeds vanaf 2007 werken de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk samen. Bij het begin van de samenwerking zijn zeven doelstellingen geformuleerd op het terrein van strategische beleidsinhoudelijke samenwerking, personeel, dienstverlening en efficiency. In 2012 hebben de gemeenteraden besloten om de samenwerking te intensiveren. Dit leidde tot de oprichting van de gemeenschappelijke regeling ‘BAR-organisatie’ op 1 januari 2014.

In het collegeprogramma van Barendrecht voor 2014-2018 is opgenomen dat een onderzoek zal worden uitgevoerd naar de werking van de BAR-organisatie. Het college van Barendrecht heeft op 9 maart 2015 de Rekenkamer Barendrecht verzocht om dit onderzoek uit te voeren. De rekenkamer heeft op 31 maart 2015 laten weten voornemens te zijn dit onderzoek uit te voeren.

Op 2 december 2015 heeft de rekenkamer haar onderzoeksrapportage gepubliceerd. In de rapportage concludeert de rekenkamer dat de meeste doelstellingen voor de gemeente Barendrecht geen verbetering laten zien ten opzichte van de situatie voor de fusie, of dat er geen verbetering is te verwachten. Maatregelen om de achterblijvende doelstellingen alsnog te realiseren, zijn afwezig of grijpen onvoldoende in op de belangrijkste oorzaken van achterblijvende resultaten. Een van die oorzaken is de beperkte betrokkenheid van de bestuurders van de gemeenten bij de beleidsmatige samenwerking. Ook staat de wens van de drie gemeenten om zelfstandig te blijven op gespannen voet met de doelstelling om de efficiency te vergroten. Verder concludeert de rekenkamer dat de BAR-organisatie niet expliciet wordt aangestuurd op de realisatie van de doelstellingen. Het college van Barendrecht heeft hier ook niet aantoonbaar aandacht voor gevraagd in het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie.

Eerder publiceerden de rekenkamers van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk het onderzoeksrapport ‘HaalBARe Kaart’ (2012) – een onderzoek naar de effectiviteit van de samenwerking tussen de drie gemeenten. U vindt het rapport ‘HaalBARe kaart’ hier.