parkeren herwaarderen

In het rapport parkeren herwaarderen wordt onder meer gekeken naar de invoering van betaald parkeren sinds 2006 en de effecten daarvan op de parkeerdruk. Hoewel aannemelijk is dat betaald parkeren bijdraagt aan een lagere parkeerdruk, is in bijna de helft van de gevallen betaald parkeren ten onrechte ingevoerd. In deze gevallen was de parkeerdruk volgens de geldende beleidskaders niet hoog genoeg. Bovendien is het effect op de parkeerdruk soms ook erg bescheiden. De rekenkamer heeft aanbevolen in deze gevallen de invoering van het betaald parkeren te heroverwegen, wat door het college niet wordt overgenomen.

Ook is onderzocht in welke mate maatregelen voor de binnenstad zijn uitgevoerd. Voor een deel is dat gebeurd (garages in de binnenstad; minder parkeerplaatsen op straat), voor een deel niet (P+R-plaatsen). Of deze maatregelen hebben bijgedragen aan de beoogde verschuiving van het “blik op straat” naar “auto’s in de garage” is niet vast te stellen. De gemeente verzamelt niet de daarvoor benodigde gegevens.

Ten slotte heeft de rekenkamer vastgesteld dat de baten van de parkeersector ongeveer € 12 mln. hoger zijn dan aan de raad gerapporteerd. Ook blijken op het niveau van parkeersectoren de baten hoger dan de lasten. Deze baten vloeien niet volledig terug naar het betaald parkeren, maar worden bijvoorbeeld ook besteed aan handhaven op jongerenoverlast of hondenpoep.