onderzoeksopzet woonvisie Rotterdam

de Rotterdamse woonvisie
Een stijging van het aantal Rotterdamse woningen in het midden- en hoge segment en een afname van het aantal goedkope woningen, met name op Zuid. Al decennia lang zijn deze uitgangspunten in Rotterdamse woonvisies en beleidsplannen voor wonen aanwezig. Eind 2016 stelde de toenmalige gemeenteraad de ‘Woonvisie koers naar 2030, agenda tot 2020’ vast. Ook deze woonvisie bevat het voornemen flink wat goedkope woningen te slopen, vooral op Zuid. Daarnaast legde de visie ook een grote nieuwbouwambitie voor heel de stad vast. De huidige coalitie paste in 2019 de koers wat aan in een addendum op de woonvisie. De sloopopgave werd iets minder groot en de totale woningvoorraad moest in de periode tot 2030 juist nog sterker groeien dan in de woonvisie al was beoogd. De Rotterdamse woonvisie blijft daarmee een ambitieus plan, op een terrein dat alle Rotterdammers aangaat.

rekenkameronderzoek naar aansluiting woonvraag en -aanbod
De gemeente hecht groot belang aan een betere afstemming van het Rotterdamse woonaanbod op de woonvraag. Daarom wil de rekenkamer weten hoe tegenwoordig – vijf jaar na de vaststelling van de woonvisie en een jaar na de vaststelling van het addendum – de relatie tussen woonvraag en woonaanbod er getalsmatig uitziet. De vraag wordt dan verdeeld naar huishoudensinkomensgroepen. Het woonaanbod wordt bekeken aan de hand van de WOZ-waarden van de woningvoorraad. Vervolgens wil de rekenkamer onderzoeken in hoeverre de inzet van gemeentelijke instrumenten en de uitvoering van samenwerkingsafspraken (tussen gemeente en andere actoren) heeft bijgedragen aan een betere aansluiting tussen vraag en aanbod.

onderzoeksmethoden
Om het onderzoek uit te voeren zal de rekenkamer in de eerste plaats betrokken partijen interviewen. Daarnaast kijkt de rekenkamer naar beleidsstukken, naar bestaande onderzoeken en naar monitoringsrapportages over de uitvoering van het beleid. Ook voert de rekenkamer zelf data-analyse uit op CBS-bestanden, waaronder zogeheten CBS-microdatabestanden.