onderzoeksopzet woonvisie Lansingerland

de woonvisie Lansingerland
De laatste jaren is de vraag naar woningen in Nederland fors toegenomen en daarmee is het reeds lang bestaande woningtekort nog groter geworden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat inmiddels zelfs uit van een jaarlijkse bouwopgave van 75.000 woningen. Ook in Lansingerland is er sprake van een krappe woningmarkt, ook al wordt er in de gemeente nog steeds nieuwe woningbouw gerealiseerd. Vooral inwoners met lage en middeninkomens hebben nog steeds relatief weinig keus, want ongeveer driekwart van de Lansingerlandse woningvoorraad bestaat uit koopwoningen, waarvan een groot deel in een hoog prijssegment. Dat maakt het met name voor groepen zoals jongeren, starters en ouderen lastiger een geschikte woning te vinden.

rekenkameronderzoek naar aansluiting woonvraag en -aanbod
De gemeente laat in haar woonvisie zien dat zij streeft naar een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de Lansingerlandse woningmarkt. De gemeente verwacht dat dit voor onder meer jongeren, lage- en middeninkomens en (semi-)starters nog verbeterd zou moeten worden. De rekenkamer wil in de eerste plaats onderzoeken in welke mate het woonbeleid van de gemeente Lansingerland leidt tot een goede aansluiting tussen vraag en aanbod. Zij wil daarbij ook inzoomen op deze groepen. De rekenkamer kijkt daarbij ook in hoeverre de inzet van gemeentelijke instrumenten en de uitvoering van samenwerkingsafspraken (tussen de gemeente en andere actoren) hebben bijgedragen aan een betere aansluiting tussen vraag en aan aanbod.

Ten slotte heeft de rekenkamer specifieke aandacht voor het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Zij vormen namelijk binnen de verschillende bijzondere doelgroepen die de gemeente in haar woonvisie onderscheidt, de groep met de grootste omvang.

onderzoeksmethoden
Om het onderzoek uit te voeren zal de rekenkamer in de eerste plaats betrokken partijen interviewen. Daarnaast kijkt de rekenkamer naar beleidsstukken, naar bestaande onderzoeken en naar monitoringsrapportages over de uitvoering van het beleid. Ook voert de rekenkamer zelf data-analyse uit op CBS-bestanden, waaronder zogeheten CBS-microdatabestanden.