onderzoeksopzet woonvisie Barendrecht

Nederland kampt al enige jaren met een groeiend tekort aan woningen, in het bijzonder in de Randstad. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is een bouwproductie van 75.000 woningen per jaar nodig om de woningnood het hoofd te bieden. Ook Barendrecht heeft te maken met krapte op de woningmarkt.

woningbeleid Barendrecht tot 2025
In 2016 stemde de gemeenteraad in met de ‘Woonvisie Barendrecht 2016-2025’, waarin onder meer de doelstelling is opgenomen om tot 2025 in totaal 1.300 nieuwe woningen te bouwen. Ook worden daarin voorstellen gedaan om vraag en aanbod op de woningmarkt beter te laten aansluiten. Zo zou er een tekort zijn aan middeldure huurwoningen, terwijl er juist meer sociale en dure woningen zouden zijn dan het aantal huishoudens dat hiervoor in aanmerking komt. Tot slot wil de gemeente ouderen en ‘scheefwoners’ stimuleren om hun respectievelijk te grote of te goedkope huurwoningen in te ruilen voor een kleinere of duurdere variant.

Ook in regionaal verband zijn afspraken gemaakt over de omvang van de sociale woningenvoorraad binnen de regio Rotterdam. De provincie Zuid-Holland heeft echter nog niet ingestemd met de Barendrechtste bouwplannen. Het aantal geplande nieuwe sociale huurwoningen in Barendrecht zou vooralsnog achterblijven bij de regionale prognoses.

onderzoek naar aansluiting woonvraag en -aanbod
De rekenkamer gaat onderzoeken in welke mate het woonbeleid van de gemeente Barendrecht de afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt verbetert. Ook kijkt de rekenkamer in hoeverre de inzet van gemeentelijke instrumenten en de afspraken met partners binnen het woonbeleid hieraan hebben bijgedragen.

onderzoeksmethoden
Om het onderzoek uit te voeren zal de rekenkamer in de eerste plaats betrokken partijen interviewen. Daarnaast kijkt de rekenkamer naar beleidsstukken, naar bestaande onderzoeken en naar monitoringsrapportages over de uitvoering van het beleid. Ook voert de rekenkamer zelf data-analyse uit op CBS-bestanden, waaronder zogeheten CBS-microdatabestanden.