opzet synthese woonvisie

Er is een landelijk tekort aan woningen en in onze regio is dit niet anders. Volgens de grondwet moet de overheid zich bezighouden met de “bevordering van voldoende woongelegenheid”. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze taak. Hoe ze dat van plan zijn in te vullen, legt de gemeente vast in een woonvisie. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de woonvisies van vijf gemeenten in dezelfde woningmarktregio. Gezien het belang van het onderwerp zal de rekenkamer ook een synthese-rapport uitbrengen, waarin de bevindingen in de verschillende gemeenten met elkaar worden vergeleken.

woonvisie onderzoeken

Rapporten over de woonvisies van Rotterdam (“Thuis in Cijfers”), Barendrecht (“Bouwen in Balans”), Albrandswaard (“Bouwen voor Elkaar”) en Lansingerland (“Bouwen in Beweging”) zijn al gepubliceerd; het onderzoek in Capelle aan den IJssel loopt nog en zal in het eerste kwartaal van 2023 uitkomen. Voor elk van deze gemeenten interviewde de rekenkamer betrokkenen en keek naar beleidsstukken, bestaande onderzoeken en naar monitoringsrapportages over de uitvoering van het beleid. Verder analyserden we met behulp van CBS micro-data hoe vraag en aanbod zich voor verschillende doelgroepen tot elkaar verhouden. Ook onderzochten we welke instrumenten de gemeente heeft ingezet en hoe zij met andere partijen zoals woningcorporaties samenwerkt.

overeenkomsten en verschillen

Het synthese-onderzoek richt zich op overeenkomsten en verschillen in de bevindingen van deze vijf onderzoeken naar het gemeentelijk woonbeleid. De resultaten worden in een bredere context geplaatst van wetenschappelijke kennis en bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast wordt ook gekeken in hoeverre regionale doelstellingen in het woonbeleid zijn gerealiseerd. Met deze synthese wil de rekenkamer gemeenten beter inzicht bieden in het woondomein en bijdragen aan het continu leren van (onderzoek naar) uitgevoerd beleid.