onderzoeksopzet opvolgingsonderzoek daklozenopvang

In 2018 publiceerde de rekenkamer Rotterdam het rapport ‘Niet thuis geven’. Het onderzoek van de rekenkamer liet zien dat de hulpverlening aan daklozen in de gemeente Rotterdam meerdere tekortkomingen had. In het rapport deed de rekenkamer zeven aanbevelingen aan het college om de ondersteuning van dakloze volwassenen en jongeren te verbeteren.

Actuele signalen over de problematiek rondom de opvang van daklozen zijn voor de rekenkamer aanleiding om te onderzoeken op welke wijze het college aan de slag is gegaan met de aanbevelingen uit het eerdere rekenkamerrapport. In het onderzoek staat de opvolging van de zeven aanbevelingen centraal. Dit betekent dat de rekenkamer kijkt of het college de aanbevelingen heeft overgenomen in beleid en deze ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Ook besteedt de rekenkamer aandacht aan factoren die van invloed zijn geweest op het al dan niet uitvoeren van de aanbevelingen.