onderzoeksopzet zo lang mogelijk zelfstandig wonen

zelfstandig wonen door ouderen
Het aantal ouderen in Nederland is de afgelopen jaren fors gestegen en ook de komende jaren zal deze groep in omvang blijven toenemen. Om de zorg voor deze groep betaalbaar te houden, wordt getracht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Ook vanuit ouderen bestaat in toenemende mate de behoefte om zo lang mogelijk regie op hun eigen leven te behouden. Niet alle woningen zijn hiervoor echter geschikt of tegen beperkte kosten geschikt te maken. Een ander knelpunt is dat de helft van de ouderenhuishoudens in een omgeving woont waar primaire voorzieningen ontbreken. Door een tekort aan betaalbare aangepaste woningen gelden voor ouderen met een verhuiswens bovendien vaak lange wachtlijsten voor een geschikte woning.

toenemende behoefte in Lansingerland
Ook in de gemeente Lansingerland is de doelgroep ouderen relatief sterk gegroeid en blijven ouderen over het algemeen langer zelfstandig wonen. In toenemende mate wordt bij de gemeente een beroep gedaan op (woon)-voorzieningen. Tevens wordt via nieuwe woonvormen getracht verhuizing naar een instelling te voorkomen of uit te stellen. Door de vergrijzing zal de groep ouderen waar voorzieningen en maatregelen getroffen voor moeten worden, de komende jaren steeds groter worden.

rekenkamer onderzoek of aanbod voorzieningen toereikend is
De rekenkamer start een onderzoek om na te gaan in hoeverre het aanbod van voorzieningen in Lansingerland toereikend is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het gaat hierbij zowel om voorzieningen die vanuit de Wmo worden aangeboden als om het aanbod aan geschikte woningen en welzijnsvoorzieningen.