onderzoeksopzet woonvisie Capelle aan den IJssel

Nederland kampt al enige jaren met een groeiend tekort aan woningen, in het bijzonder in de Randstad. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is een bouwproductie van 75.000 woningen per jaar nodig om de woningnood het hoofd te bieden. Ook Capelle aan den IJssel heeft te maken met krapte op de woningmarkt.

woningbeleid Capelle aan den IJssel tot 2022
De Woonvisie 2013-2020 volgde op de Woonvisie 2007 en de Stadsvisie 2030, dat de kaders schetste waarbinnen de gemeente zich op de langere termijn zal ontwikkelen. Met de afronding van de laatste uitleglocatie Fascinatio werd een periode van voortdurende stadsuitbreiding afgesloten en ging Capelle aan den IJssel “van groeikern naar beheergemeente”. Daarmee werd het uitgangspunt om te bouwen voor een stad van minimaal 65.000 inwoners losgelaten. De nadruk kwam te liggen bij stedelijke vernieuwing door middel van herstructurering van verouderde stadsgebieden en aandacht voor wijken met gevarieerde woonmilieus. Het aandeel sociale woningbouw zou moeten afnemen van 39% in 2011 naar 36% in 2015 en 33% in 2020.

De actualisatie van de woonvisie uit 2019 (het Programma wonen 2019-2022) markeerde een omslag in het woonbeleid. Het woonveld was inmiddels ingrijpend veranderd: de crisis op de woningmarkt was omgeslagen in schaarste en de nieuwe Woningwet van 2015 gaf gemeenten een grotere rol binnen het woonbeleid. Ook waren er op regionaal niveau afspraken gemaakt over de sociale voorraad en ging Capelle weer uit van een bevolkingsgroei van maximaal 13.000 inwoners. De rekenkamer richt zich in dit onderzoek vooral op de eerste twee pijlers van het Programma wonen 2019-2022, namelijk duurzaam wonen met kwaliteit en voor iedereen een (t)huis.

onderzoek naar aansluiting woonvraag en -aanbod
De rekenkamer gaat onderzoeken in welke mate het woonbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel de afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt verbetert. Ook kijkt de rekenkamer in hoeverre de inzet van gemeentelijke instrumenten en de afspraken met partners binnen het woonbeleid hieraan hebben bijgedragen.

onderzoeksmethoden
Om het onderzoek uit te voeren zal de rekenkamer in de eerste plaats betrokken partijen interviewen. Daarnaast kijkt de rekenkamer naar beleidsstukken, naar bestaande onderzoeken en naar monitoringsrapportages over de uitvoering van het beleid. Ook voert de rekenkamer zelf data-analyse uit op CBS-bestanden, waaronder zogeheten CBS-microdatabestanden.