onderzoeksopzet woonvisie Albrandswaard

Nederland kampt al enige jaren met een groeiend tekort aan woningen, in het bijzonder in de Randstad. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is een bouwproductie van 75.000 woningen per jaar nodig om de woningnood het hoofd te bieden. Ook Albrandswaard heeft te maken met krapte op de woningmarkt.

woningbeleid Albrandswaard tot 2025
In december 2016 stemde de gemeenteraad in met de woonvisie 2016-2025. In de woonvisie wordt de behoefte aan wonen gezien als één van de basisbehoeften en daarom is de kwaliteit van wonen in de gemeente Albrandswaard als kernkwaliteit benoemd. In de woonvisie wordt deze kernkwaliteit verder uitgewerkt in zeven visiepunten. In november 2020 heeft de raad een woningmarktprogramma vastgesteld. Dit programma is een nadere uitwerking van de woonvisie en geactualiseerd met elementen uit het huidige coalitieakkoord 2018-2022. Met het programma wordt beoogd ‘nieuw te bouwen woningen zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan de eigen inwoners’ van Albrandswaard. Er wordt onder meer gestreefd naar de realisatie van ongeveer 75 woningen per jaar met daarbij de volgende verdeling over de doelgroepen: starters (1/3); ouderen (1/3) en gezinnen (1/3). Tegelijkertijd wordt bij de verdeling van de woningen ingezet op een derde deel in de sociale sector (huur) en twee derde deel in de vrije sector (huur en koop).

Ook in regionaal verband zijn afspraken gemaakt over de omvang van de sociale woningenvoorraad binnen de regio Rotterdam. De provincie Zuid-Holland heeft het Albrandswaardse bod van sociale woningbouw niet geaccepteerd en heeft in het najaar van 2020 op basis van artikel 4.2, lid 1 Wro (Wet ruimtelijke ordening) de gemeente een proactieve aanwijzing gegeven voor het maken van een bestemmingsplan voor het gebied De Omloop in Rhoon. De verdere onderhandelingen met de provincie over het bod voor sociale woningbouw zijn nog gaande.

onderzoek naar aansluiting woonvraag en -aanbod
De rekenkamer gaat onderzoeken in welke mate het woonbeleid van de gemeente Albrandswaard de afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt verbetert. Ook kijkt de rekenkamer in hoeverre de inzet van gemeentelijke instrumenten en de afspraken met partners binnen het woonbeleid hieraan hebben bijgedragen.

onderzoeksmethoden
Om het onderzoek uit te voeren zal de rekenkamer in de eerste plaats betrokken partijen interviewen. Daarnaast kijkt de rekenkamer naar beleidsstukken, naar bestaande onderzoeken en naar monitoringsrapportages over de uitvoering van het beleid. Ook voert de rekenkamer zelf data-analyse uit op CBS-bestanden, waaronder zogeheten CBS-microdatabestanden.