onderzoeksopzet subsidies Krimpen aan den IJssel

onderzoeksopzet subsidies
Gemeenten besteden veel taken uit aan andere partijen. Het gaat daarbij niet alleen om ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook om (onderdelen van) belangrijke maatschappelijke taken voor de inwoners. Een van de manieren waarop de gemeente maatschappelijke taken uitbesteedt aan andere partijen tegen een financiƫle vergoeding, is subsidieverlening. Daarmee is subsidieverlening bestuurlijk en maatschappelijk een belangrijk onderwerp. Het is immers van belang dat organisaties die de maatschappelijke taken uitvoeren, de prestaties leveren die de gemeente voor ogen heeft binnen het gestelde subsidiebudget. De gemeente moet daar adequaat op sturen, bijvoorbeeld door duidelijke afspraken te maken over het budget en de prestaties die daarvoor worden verwacht en door vervolgens te controleren in hoeverre die prestaties daadwerkelijk worden geleverd. Het is relevant om te onderzoeken in hoeverre dit in werkelijkheid lukt en welke verbeteringen hierin eventueel mogelijk zijn.

rekenkameronderzoek
De rekenkamer gaat onderzoeken in hoeverre het college adequate prestatieafspraken met gesubsidieerde organisaties maakt en bewaakt dat de beoogde prestaties worden geleverd. Er zijn drie subsidieontvangende organisaties geselecteerd, dit zijn het Streekmuseum Krimpenerwaard, Synerkri en Enver. De rekenkamer gaat een documentenstudie uitvoeren naar o.a. de relevante beleidsdocumenten en documenten rondom de verlening van de subsidie en de verantwoording hierover. Daarnaast zullen interviews worden gehouden met betrokken ambtenaren om de gegevens uit de documenten nader te duiden. Indien nodig zal de rekenkamer ook de betrokken subsidie ontvangende organisaties interviewen.