onderzoeksopzet Participatiewet doelgroep arbeidsgehandicapten

gemeenten hebben de taak om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen
Met de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben gemeenten onder meer nieuwe taken gekregen om inwoners met een arbeidsbeperking die kunnen werken aan werk te helpen. Dit kan ofwel in een zogenoemde ‘garantiebaan’, ofwel in beschut werk. Een garantiebaan is een baan bij een reguliere werkgever, bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, maar bij wie van reguliere werkgevers wél kan worden verwacht dat zij deze mensen in dienst nemen als zij (financieel) worden gecompenseerd voor de arbeidsbeperking. Beschut werk is werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. De voorziening is bedoeld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden werk kunnen verrichten. Het gaat dan om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat níet van reguliere werkgevers mag worden verwacht dat zij deze mensen in dienst nemen, ook niet met extra voorzieningen van de gemeente.

Na twee jaar Participatiewet voerde de gemeente haar taak nog niet voldoende uit
Eind 2016 had de gemeente Barendrecht de voorziening ‘beschut werk’ nog niet ingericht. Ook had zij onder meer moeite om de doelgroep die in aanmerking komt voor een garantiebaan te bereiken en was toeleiding en ondersteuning naar werk niet voor iedereen direct beschikbaar. Daarmee dringt de vraag zich op of de gemeente zich inmiddels voldoende inspant om inwoners met een (arbeids)beperking te bereiken en aan beschut werk of een garantiebaan te helpen.

rekenkamer onderzoekt bereik en effectiviteit van arbeidsgehandicaptenbeleid
De rekenkamer beoogt met dit onderzoek dan ook te beoordelen in hoeverre de gemeente inwoners met een (arbeids)beperking bereikt en erin slaagt om deze inwoners aan beschut werk of een garantiebaan te helpen. Hiertoe worden onder meer interviews gehouden met ambtenaren en andere betrokkenen of voor het beleid relevante partijen. Ook worden documenten en rapportages geraadpleegd die inzicht geven in nationale regelgeving en gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, de omvang van de doelgroep en de resultaten van het beleid.