onderzoeksopzet ouderenbeleid

dubbele vergrijzing Rotterdam
De komende jaren neemt het aantal ouderen van 65 jaar en ouder in Rotterdam met een derde toe, naar bijna 130.000 in 2035. De grootste stijging vindt plaats bij 75-plussers. Dit betekent dat er sprake is van een dubbele vergrijzing. Ook het aandeel ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond neemt naar verwachting fors toe. Door bovengenoemde demografische trends en ontwikkelingen in de zorg (decentralisatie, extramuralisering en langer zelfstandig blijven wonen) krijgt Rotterdam de komende jaren te maken met een groeiende groep (potentieel) kwetsbare inwoners. Dit stelt de gemeente voor nieuwe uitdagingen, onder meer op het gebied van wonen, preventie, zorg en welzijn. Op 19 december 2018 ondertekende het college samen met enkele partners in de stad de samenwerkingsagenda ‘Rotterdam Ouder en Wijzer’. Hiermee wil de gemeente de stad Rotterdam voorbereiden op ‘het groeiende aantal ouderen en aansluiten bij de wensen en behoeften van deze groep.’ Het college heeft de samenwerkingsagenda in 2019 verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma ‘Rotterdam Ouder en Wijzer’. Het uitvoeringsprogramma heeft een brede insteek. Het gaat onder meer over de bestrijding van eenzaamheid en omvat daarnaast ambities en maatregelen op het gebied van gezondheid, wonen en woonomgeving en zorg en ondersteuning. Naar aanleiding van de hiervoor genoemde ontwikkelingen start de rekenkamer in maart 2020 een onderzoek naar het ouderenbeleid van de gemeente.

ouderenbeleid gemeente Rotterdam is langere termijnaanpak
Een groot deel van het ouderenbeleid van de gemeente is gericht op de lange termijn (denk aan het ontwikkelen van nieuwe woonvormen, dienstencentra, zorgconcepten). Dat betekent veel van de werkelijke resultaten de eerstkomende twee jaar nog niet kunnen worden vastgesteld. Daarom onderzoekt de rekenkamer of te verwachten is dat de gemeente de met het ouderenbeleid beoogde resultaten op de lange termijn daadwerkelijk zal bereiken.

wensen, behoeften en bereik
Daarnaast is van belang om vast te stellen of de lange termijnambities van het ouderenbeleid van de gemeente aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen. De rekenkamer zal daarom onderzoeken in hoeverre dit het geval is. Ook zal de rekenkamer onderzoeken of te verwachten is dat de maatregelen verschillende groepen ouderen zullen bereiken, zoals laaggeletterde ouderen, ouderen met een lage sociaaleconomische positie en ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond.