onderzoeksopzet opvolgingsonderzoek wijkteams

De rekenkamer heeft in 2018 het rapport ‘het komt niet in de buurt’ gepubliceerd. Hierin stonden elf aanbevelingen voor het verbeteren van de wijkteams in Rotterdam. Het college van B en W van Rotterdam heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen alle (geamendeerde) aanbevelingen van het rapport ‘het komt niet uit de buurt’ uit te voeren.

Met dit onderzoek wil de rekenkamer nagaan in hoeverre het college de aanbevelingen en moties van de gemeenteraad heeft opgepakt en uitgevoerd. Ook wil de rekenkamer met het onderzoek zicht krijgen op factoren die van invloed zijn geweest op de wijze en mate van doorwerking. Zo wil de rekenkamer inzicht geven in de doorwerking van de aanbevelingen en moties mede in het licht van de hoofdconclusies van het rapport uit 2018. Op deze manier kan de rekenkamer de gemeenteraad ondersteunen in haar controlerende en kaderstellende taak.

De centrale vraag luidt als volgt:
In hoeverre hebben de aanbevelingen op basis van het rekenkamerrapport ‘het komt niet in de buurt’ en de moties die naar aanleiding van dat rapport zijn aangenomen doorwerking gekregen in beleid en uitvoering en welke factoren zijn daarop van invloed geweest?

De uitvoering van het onderzoek start in juli 2024. Het definitieve rapport wordt naar verwachting eind 2024 aangeboden aan de raad.