onderzoeksopzet onderwijsachterstandenbeleid

De nationale overheid, gemeenten en schoolbesturen zetten zich al tientallen jaren in om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Van kansenongelijkheid is sprake als leerlingen met dezelfde talenten niet dezelfde resultaten behalen in het onderwijs door verschillende omgevingsfactoren waar ze mee te maken hebben. Deze kinderen lopen daarmee een risico op een onderwijsachterstand. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat de ongelijkheid in het onderwijs de afgelopen jaren is toegenomen.

Het verkleinen van achterstanden bij peuters, kleuters en basisschoolleerlingen is belangrijk, omdat onderwijsachterstanden gevolgen hebben voor opleidingsmogelijkheden maar ook doorwerken op het gebied van armoede en gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat voorschoolse educatie verschillende positieve effecten heeft op het gebied van taal- en rekenontwikkeling. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het faciliteren van deze voorschoolse educatie. Daarnaast kunnen gemeenten gelijke kansen stimuleren door het subsidiƫren van bijvoorbeeld taalontwikkelingsactiviteiten bij een bibliotheek. Verder hebben gemeenten een belangrijke regiefunctie in het onderwijsachterstandenbeleid op lokaal niveau. Essentieel daarbij is onder andere een goede samenwerking met signalerende partijen als het consultatiebureau en de GGD.

Onderwijsachterstandenbeleid is daarmee een maatschappelijk en bestuurlijk relevant thema voor gemeenten. Het rekenkameronderzoek beoogt inzicht te geven in de opzet en uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid van Capelle aan den IJssel. De rekenkamer zal daarbij beoordelen in hoeverre de gemeente adequaat invulling geeft aan haar wettelijke taken, namelijk voldoende bereik en aanbod van voorschoolse educatie en de regie- en toezichthoudende functie in het onderwijsveld, en in hoeverre de gemeente stuurt op een doeltreffende en doelmatige besteding van de middelen.

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:
Hoe geeft de gemeente Capelle aan den IJssel invulling aan haar doelen en wettelijke taken uit het onderwijsachterstandenbeleid en in hoeverre slaagt ze erin dit doeltreffend en doelmatig uit te voeren?

Het definitieve rapport wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 aangeboden aan de raad.