onderzoeksopzet kostenbeheersing Wmo

gebruik en kosten Wmo nemen sterk toe
Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verantwoordelijk voor het ondersteunen van kwetsbare inwoners. Het aantal burgers dat via gemeenten gebruik maakt van Wmo-voorzieningen groeit, waardoor ook de kosten stijgen. Ook in Lansingerland stijgen de Wmo-uitgaven. Uit de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 blijkt dat er de komende jaren een verdere toename van de uitgaven wordt voorzien, oplopend tot € 14,9 mln. in 2024.

onderzoek rekenkamer naar beheersing kosten
De forse stijging van de kosten heeft grote invloed op de gemeentebegroting. Vanwege deze  impact zal de rekenkamer onderzoeken in hoeverre de gemeente inzicht heeft in de toekomstige ontwikkeling van het gebruik en de kosten van Wmo-voorzieningen, de oorzaken van deze ontwikkeling kent en of zij al effectieve maatregelen heeft getroffen om de kosten te beheersen. Kostenbeheersing kan echter ongewenste neveneffecten hebben voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de ondersteuning. De rekenkamer zal in dit onderzoek daarom ook aandacht hebben voor hoe de gemeente omgaat met het spanningsveld tussen enerzijds sturing op kosten en anderzijds het verlenen van optimale ondersteuning voor kwetsbare burgers.

De rekenkamer zal voor het onderzoek onder andere gemeentelijke rapportages, uitgevoerde onderzoeken, begrotingen en jaarstukken bestuderen. Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van de gemeentelijke informatiesystemen en data-analyses.

Meer weten over hoe de rekenkamer dit onderzoek gaat uitvoeren? Download dan de onderzoeksopzet hiernaast.