onderzoeksopzet integriteit – onderzoek weerbaarheid gemeente tegen integriteitsschendingen

Op 17 december 2020 besprak de gemeenteraad een integriteitscasus die zich had voorgedaan binnen het cluster Stadsbeheer. Uit onderzoek naar deze casus bleek dat “gedurende een lange periode door meerdere medewerkers, voornamelijk afzonderlijk van elkaar, in verschillende teams malversaties (vermoedelijk) hebben plaatsgevonden met meerdere leveranciers. Het gaat voornamelijk om financieel gedreven fraude (ophogen van facturen), maar ook is er sprake geweest van het lekken van (vertrouwelijke) informatie tijdens een aanbestedingstraject naar één van de inschrijvers.” Naar schatting werd de gemeente voor zo’n € 2 mln. gedupeerd.

Tijdens de raadsbehandeling stelde de raad vast dat integriteitsschendingen zich vaker voordoen binnen de gemeentelijke organisatie. Voorbeelden zijn de affaire rond de Boompjeskade (ook wel de Waterfrontaffaire genoemd) en een fraudegeval bij het cluster W&I. De gemeenteraad nam daarom twee moties aan waarmee de raad de rekenkamer respectievelijk het college verzoekt een onderzoek te doen naar integriteit.

rekenkameronderzoek
De Rekenkamer Rotterdam heeft positief gereageerd op dit verzoek. Op basis van een verkenning van het onderwerp constateert zij dat er de afgelopen jaren reeds veel onderzoek is uitgevoerd naar integriteitsschendingen binnen de gemeente Rotterdam (onder andere door de rekenkamer zelf), waarna er bovendien maatregelen getroffen zijn om te voorkomen dat dergelijke praktijken zich nogmaals voordoen. Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer dan ook vast te stellen of de gemeente inmiddels voldoende weerbaar is tegen integriteitsschendingen.

onderzoeksmethoden
Om het onderzoek uit te voeren zal de rekenkamer fraude- en corruptiecasussen bestuderen die zich de afgelopen jaren binnen de gemeente hebben voorgedaan, alsmede meldingen van (vermoedens) van fraude en corruptie. Ook zal de rekenkamer interviews houden met betrokken ambtenaren, externe betrokkenen en deskundigen. Daarnaast zal de rekenkamer relevante documenten bestuderen en een literatuurstudie verrichten. Hierbij zal de rekenkamer onder meer gebruik maken van inzichten uit voorgaande (rekenkamer)onderzoeken op het gebied van integriteit.

De rekenkamer is voornemens tijdens dit onderzoek tevens een verdiepende studie uit te voeren naar de omstandigheden waaronder (vermoedelijke) integriteitsschendingen kunnen plaatsvinden. Op dit moment is nog niet te voorzien waar dit onderzoek zich precies op zal richten en welke onderzoeksmethoden hierbij zullen worden gebruikt.

Meer weten over hoe de rekenkamer dit onderzoek gaat uitvoeren? Lees dan de onderzoeksopzet hiernaast.

media

binnenlandsbestuur.nl/groot onderzoek naar integriteit rotterdam