onderzoeksopzet inhuur externen Rotterdam

Overheden hebben niet alleen medewerkers in vaste dienst, maar maken ook gebruik van extern ingehuurd personeel. Reden hiervoor zijn bijvoorbeeld het opvangen van pieken in werkzaamheden, het vervangen van tijdelijk afwezig personeel of het gebruik van specialistische kennis.

Ook Rotterdam maakt gebruik van externen. In 2017 huurde de gemeente voor ongeveer € 100 mln. externen in. Opvallend is dat hiermee de begroting met € 60 mln. is overschreden. Ook in 2016 is de begroting met een zelfde bedrag overschreden. De forse overschrijdingen zijn aanleiding voor de rekenkamer onderzoek te doen naar de wijze waarop de gemeente de inhuur van externen uitvoert.

De rekenkamer beoogt met dit onderzoek vast te stellen of de gemeente de inhuur van externen goed heeft opgezet, of in de praktijk volgens de regels wordt gewerkt en of er grip is op de begroting en realisatie van de kosten. Ook wordt beoordeeld of de verantwoording aan de gemeenteraad toereikend is.