onderzoeksopzet integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR)

waarborg kwaliteit openbare ruimte
De openbare ruimte is een breed begrip en bestaat uit een diverse verzameling van zowel zichtbare als onzichtbare onderdelen in de buitenruimte, waaronder riolering, verharding, groen en openbare verlichting. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te borgen, heeft de gemeente Capelle aan den IJssel voor ieder onderdeel kwaliteitsambities geformuleerd. Tijdige vervanging is daarnaast noodzakelijk om de veiligheid en functionaliteit van de onderdelen van de openbare ruimte te kunnen waarborgen.

integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR)
Om zo efficiënt mogelijk te werken en de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven, werkt de gemeente sinds 2009 met het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR). De kern van dit integrale beheerplan is dat onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan diverse disciplines binnen de openbare ruimte integraal uit worden uitgevoerd. Hiermee wordt beoogd samenhang tussen de vakdisciplines te verbeteren, waardoor er een kwaliteitsimpuls kan worden gegeven aan de openbare ruimte en de bewoners niet onnodig hinder ondervinden van werkzaamheden. Anderzijds wordt beoogd een efficiënte besteding van de financiële middelen te realiseren en daardoor kapitaalvernietiging te voorkomen.

Integrale projecten in de openbare ruimte worden bekostigd uit het budget IBOR. Het budget is de afgelopen jaren, ondanks diverse bezuinigingsrondes, toegenomen en bedraagt begin 2019 bijna €25 mln.

rekenkamer onderzoekt verharding, groen en openbare verlichting
De rekenkamer beoogt met dit onderzoek na te gaan in hoeverre de beschikbare financiële middelen toereikend zijn om de gemeentelijke kwaliteitsambities te realiseren en of de informatievoorziening aan de raad hierover adequaat is. De rekenkamer richt zich daarbij op drie disciplines binnen de openbare ruimte: verharding, groen en openbare verlichting. De rekenkamer toetst zowel de ervaren kwaliteit door bewoners alsmede de technische kwaliteit van objecten met behulp van een extern bureau.