niet zonder schuld

Het is onwaarschijnlijk dat de gemeente Capelle aan den IJssel met de huidige schulddienstverlening de schuldenproblematiek substantieel weet terug te brengen. In 2018 meldde slechts 7,5% van de doelgroep zich voor een schuldregeling bij de gemeente. Door te weinig inzet op bereik en preventie krijgt een aanzienlijk deel van de inwoners niet de schulddienstverlening die zij nodig heeft. Uitval gedurende het proces draagt bij aan het lage aantal schuldenaren dat daadwerkelijk met een ‘schone lei’ een schuldregeling beëindigt. Verder stuurt de gemeente te weinig op de uitvoerende organisaties.

zeker 3.080 huishoudens met problematische schulden
Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van schuldhulpverlening aan inwoners die hun schulden niet kunnen aflossen. Die hulp moet er volgens de wet op gericht zijn dat mensen weer van hun schulden af kunnen komen. In Nederland kampt ongeveer 10% van de huishoudens met problematische schulden. Dit betekent dat in Capelle aan den IJssel zeker 3.080 huishoudens problematische schulden hebben. Maar 7,5% van deze doelgroep meldde zich in 2018 bij de gemeente voor schuldhulpverlening.

onwaarschijnlijk dat schuldenproblematiek substantieel wordt teruggebracht
De aanmeldingen voor schuldhulpverlening in Capelle aan den IJssel zijn, gezien de grootte van de doelgroep, laag en nemen over de jaren af. Ook het aantal succesvol afgeronde schuldregelingen neemt af: in 2018 beëindigen slechts 85 cliënten een schuldregeling met een ‘schone lei’. Gedurende het proces vallen dus veel cliënten uit. De rekenkamer oordeelt dat de gemeente en uitvoerende organisaties te weinig doen om de doelgroep te bereiken. Ook wordt er weinig inzet gepleegd op de preventie van schulden. De uitval is vooral voor minder zelfredzame cliënten een probleem: doordat de schulddienstverlening bij twee organisaties is belegd in twee aparte ketens, lopen zij het risico ‘tussen wal en schip’ te belanden.

onvoldoende sturing op uitvoerende organisaties
De gemeente heeft de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening belegd bij twee organisaties: GR IJsselgemeenten en Stichting Welzijn Capelle. Zij heeft echter niet gezorgd voor voldoende afspraken met deze organisaties over het registreren van trajecten. Ook op de prestaties van de schulddienstverlening door GR IJsselgemeenten en Stichting Welzijn Capelle wordt door de gemeente niet gestuurd. Hierdoor mist de gemeente inzicht in het effect van de instrumenten die zij inzet om schuldenproblematiek aan te pakken.

aanbevelingen
De rekenkamer vindt dat de gemeente moet zorgen voor een beter bereik van de doelgroep en actievere inzet op preventie. Om de dienstverlening richting de cliënten te verbeteren en vereenvoudigen beveelt de rekenkamer de gemeente aan om de schulddienstverlening één integraal geheel te maken. Dit kan zij doen door één toegang te hanteren, te werken met één dossier en te zorgen voor warme doorverwijzingen tussen de organisaties. De rekenkamer adviseert vooral ook de sturing op de uitvoerende organisaties te verbeteren.

reactie college
In zijn reactie onderschrijft het college alle conclusies en aanbevelingen grotendeels.

media
rijnmond.nl/nieuws/Rekenkamer Schuldhulpverlening Capelle lost problemen niet op
ad.nl/rotterdam/rekenkamer kritisch over capelle hulp aan mensen met schulden schiet tekort