met de beste bedoelingen

Al sinds 2010 is Lansingerland zeer ambitieus op het gebied van burgerparticipatie.
De gemeente maakt deze ambities echter vaak niet waar, zo concludeert de Rekenkamer Lansingerland in haar rapport ‘Met de beste bedoelingen’. Inwoners van Lansingerland zijn niet positiever dan inwoners van andere gemeenten over de invloed die ze hebben op beleid. De gemeente gebruikt specifieke burgerparticipatietrajecten, zoals het digitale burgerpanel, weliswaar voor haar plannen, maar voert ze niet altijd zorgvuldig uit. Zo koppelt de gemeente niet altijd terug naar de burger. De rekenkamer stelt dat de gemeente er goed aan doet wat meer realisme in haar participatiedoelstellingen te betrachten.

gebrek aan coördinatie in de ambtelijke organisatie
De gemeente heeft de voornemens om burgerparticipatie te versterken binnen de eigen ambtelijke organisatie niet, of slechts voor een beperkte duur, waargemaakt. Zo initieerde de gemeente een digitaal platform en cursussen burgerparticipatie, maar deze zijn inactief, niet uitgevoerd of afgeschaft. Ook is er geen sterke coördinatie en evaluatie van burgerparticipatietrajecten. De gemeente verhindert hierdoor dat ambtenaren kennis opdoen en verspreiden over hoe ze goed invulling kunnen geven aan burgerparticipatie.

wat doet de gemeente met de input van de burger?

De gemeente gebruikt de input van de burgers die naar voren komt uit burgerparticipatietrajecten voor haar beleid, maar het is voor de burger en voor de gemeente zelf niet altijd duidelijk welke invloed de burger nu eigenlijk heeft gehad. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inzet van het digitale burgerpanel Lansingerland Peilt: veel panelleden zeggen dat de gemeente onvoldoende terugkoppelt. Wel zijn de panelleden over het algemeen tevreden over Lansingerland Peilt. Des te opmerkelijker is het dat de gemeente het panel niet vaak inzet, in elk geval niet zo vaak als ze van plan was. De gemeente zet interactieve beleidsvorming wél vaak in, waarbij de gemeente direct in gesprek gaat met burgers. Echter, ook hierbij is hun precieze invloed niet altijd goed gedocumenteerd.

nemen van burgerinitiatief nog niet zo eenvoudig

De initiatievenprogramma’s van de gemeente vragen veel van (potentiele) initiatiefnemers. Zo moeten ze geduldig zijn, omdat het vaak lang duurt voordat de gemeente uiteindelijk besluit of hun initiatief wordt goedgekeurd en ze het kunnen gaan uitvoeren. Bovendien geldt voor het Lansingerlands Initiatief dat deelnemers zelf de helft van de kosten bij elkaar moeten krijgen en moeten ze presentaties geven voor de gemeenteraad; niet voor iedereen een eenvoudige opgave. Sommige deelnemers hadden dan ook liever meer begeleiding van de gemeente gekregen.

meer realisme én meer visie

De rekenkamer meent dat de gemeente Lansingerland onrealistisch ambitieus is op het gebied van burgerparticipatie en bovendien niet altijd weet waarom ze burgerparticipatie nu eigenlijk zo belangrijk vindt. Ondanks de ambities en inspanningen vinden de inwoners van Lansingerland niet dat de gemeente goed naar hen luistert, in elk geval niet beter dan inwoners van andere gemeenten. De rekenkamer raadt de gemeente Lansingerland bovendien aan om scherper voor ogen te krijgen wat ze met burgerparticipatie wil bereiken. Als de gemeente die doelen duidelijker benoemd, zullen deze ook sturing geven aan een goede, zorgvuldige uitvoering van de trajecten.

media

Burgerparticipatie kan beter

Enthousiast over burgerparticipatie, maar resultaten vallen tegen