openbaar goed

De beschikbare middelen voor het beheer van het groen, wegen en openbare verlichting in Capelle aan den IJssel zijn ruimschoots toereikend gebleken om de kwaliteitsambities van de gemeente te behalen. Omdat ze een aanzienlijk deel van de geplande vervangingsprojecten steeds uitstelt, geeft ze zelf fors minder uit dan begroot. Desondanks is de kwaliteit op veel plekken zelfs hoger dan beoogd. De inwoners van Capelle aan den IJssel zijn echter maar gematigd positief over het onderhoud van de gemeente. De gemeente geeft daarnaast fors minder uit aan vervangingsprojecten dan begroot. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Capelle aan den IJssel in het rapport ‘openbaar goed, onderzoek naar groen, wegen en openbare verlichting’

De gemeente heeft voor de zogeheten disciplines groen, wegen en openbare verlichting kwaliteitsambities opgesteld, waar objecten, zoals gras, heesters, wegen en lichtmasten, aan dienen te voldoen. Over het algemeen gelden de kwaliteitsambities basis (B) en sober (C). Middels inspecties en schouwen controleert de gemeente in hoeverre deze kwaliteit wordt behaald. Het beheer van de openbare ruimte vindt sinds 2008 plaats aan de hand van het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR). Zo dienen vervangingen zoveel mogelijk integraal, oftewel gecombineerd, te worden uitgevoerd. Met het beheer van de openbare ruimte is relatief veel geld gemoeid: in het IBOR voor de periode 2016-2020 was voor het beheer van groen, wegen en openbare verlichting in totaal € 57,8 mln. beschikbaar gesteld.

technische kwaliteit is boven verwachting, maar burgers zijn minder positief
De technische kwaliteit van het groen, de wegen en de openbare verlichting, die de rekenkamer aan de hand van inspecties heeft onderzocht, voldoet grotendeels aan de kwaliteitsambities van de gemeente . Op veel plekken is de kwaliteit zelfs hoger dan beoogd. Wel heeft de gemeente een achterstand in het verwijderen van onkruid en het vervangen van heesters. Ook bij wegen is er een vervangingsachterstand en wordt niet overal de gewenste kwaliteit behaald, zo blijkt uit resultaten van gemeentelijke inspecties en een door de rekenkamer uitgevoerde schouw. Opvallend is dat burgers toch minder positief zijn over het onderhoud aan groen, wegen en openbare verlichting. Dit komt onder andere doordat de gemeente minder goed scoort op onderdelen die voor burgers van belang zijn, zoals het verwijderen van onkruid.

gemeente geeft veel minder uit aan vervangingsprojecten dan begroot
Ondanks de overwegend goede kwaliteit, geeft de gemeente fors minder uit dan begroot. Aan het onderhoud van de openbare verlichting is de afgelopen jaren fors minder besteed, omdat door het gebruik van energiezuinige lampen minder onderhoud benodigd is. Ook heeft de gemeente doorlopend veel vervangingen uitgesteld, waardoor zij fors minder heeft uitgegeven aan vervangingsprojecten. Dit heeft klaarblijkelijk nog geen invloed gehad op de kwaliteit van de openbare ruimte. De rekenkamer constateert voorts dat de ramingen van de gemeente van onvoldoende kwaliteit zijn: ondanks forse tussentijdse begrotingswijzigingen wijken begrote uitgaven fors af van de werkelijke uitgaven die de gemeente doet. Dit komt deels doordat de gemeente niet bijhoudt na hoeveel jaar onderdelen daadwerkelijk vervangen worden.

gemeenteraad wordt te weinig geïnformeerd over projecten en financiën
De gemeenteraad is de afgelopen jaren niet op structurele wijze geïnformeerd over het groen, de wegen en openbare verlichting. Zowel de informatievoorziening over het onderhoud en de vervangingsprojecten als over de financiën is tekortgeschoten. Eén van de aanbevelingen van de rekenkamer is dan ook om de gemeenteraad jaarlijks een voortgangsrapportage te sturen over de IBOR-projecten.

reactie college
Het college geeft in zijn reactie aan deze en de andere aanbevelingen van de rekenkamer goeddeels over te nemen en zal deze tevens een plek geven in het Programma Buitenruimte en het nieuwe integraal beheerplan (IBOR) 2021-2025, die later dit jaar worden vastgesteld.

Media

ad.nl/rotterdam/rapport wegen lantaarnpalen en groen in capelle zijn dik in orde maar inwoners zijn toch niet tevreden