onderzoek integriteit

Eind 2020 heeft de Rotterdamse gemeenteraad ons gevraagd om onderzoek te doen naar integriteit en ongewenst gedrag. Dit omvat onder andere pesten, diefstal, misbruik van informatie, belangenverstrengeling, maar ook discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek richt zich op het gehele proces van detecteren, oppakken, afhandelen en leren van integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen. De rekenkamer is op zoek naar antwoorden op vragen zoals: Is het makkelijk om integriteitsschendingen aan te kaarten? Voelen medewerkers van de gemeente Rotterdam zich voldoende veilig om dit te doen? Lees voor meer informatie over de opzet van het onderzoek het werkdocument integriteit.

onderzoeksopzet integriteit
Op 17 december 2020 besprak de gemeenteraad een integriteitscasus die zich had voorgedaan binnen het cluster Stadsbeheer. Uit onderzoek naar deze casus bleek dat “gedurende een lange periode door meerdere medewerkers, voornamelijk afzonderlijk van elkaar, in verschillende teams malversaties (vermoedelijk) hebben plaatsgevonden met meerdere leveranciers. Het gaat voornamelijk om financieel gedreven fraude (ophogen van facturen), maar ook is er sprake geweest van het lekken van (vertrouwelijke) informatie tijdens een aanbestedingstraject naar één van de inschrijvers.” Naar schatting werd de gemeente voor zo’n € 2 mln. gedupeerd.

Tijdens de raadsbehandeling stelde de raad vast dat integriteitsschendingen zich vaker voordoen binnen de gemeentelijke organisatie. Voorbeelden zijn de affaire rond de Boompjeskade (ook wel de Waterfrontaffaire genoemd) en een fraudegeval bij het cluster W&I. De gemeenteraad nam daarom twee moties aan waarmee de raad de rekenkamer respectievelijk het college verzoekt een onderzoek te doen naar integriteit.

rekenkameronderzoek
De Rekenkamer Rotterdam heeft positief gereageerd op dit verzoek. Op basis van een verkenning van het onderwerp constateert zij dat er de afgelopen jaren reeds veel onderzoek is uitgevoerd naar integriteitsschendingen binnen de gemeente Rotterdam (onder andere door de rekenkamer zelf), waarna er bovendien maatregelen getroffen zijn om te voorkomen dat dergelijke praktijken zich nogmaals voordoen. In mei 2021 is de onderzoeksopzet voor integriteit gepubliceerd. Daarna heeft de rekenkamer een nadere, meer operationele precisering van de onderzoeksvragen en -methoden uitgewerkt. Per februari 2022 is de rekenkamer gestart met de uitvoering van het onderzoek. In het onderzoek wordt de volgende onderzoeksvraag gehanteerd: Hoe is binnen de gemeente het proces van detecteren, oppakken en onderzoeken, afhandelen en leren van integriteitsschendingen georganiseerd en is het adequaat om integriteitsschendingen te ontdekken en de kans op nieuwe integriteitsschendingen te verkleinen? Meer informatie over het onderzoek is te lezen in het werkdocument.

media

binnenlandsbestuur.nl/groot onderzoek naar integriteit rotterdam