in de groei

Jeugdwet: vroege signalering en preventie van jeugdproblematiek
Door de nieuwe Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het bieden van passende hulp voor alle jeugdigen in de leeftijd nul tot achttien jaar. De gemeente heeft voor jeugdhulp in 2017 € 11,8 miljoen begroot, waarvan circa 70% voor intensieve en specialistische jeugdhulp. Er zijn eind 2015 1.108 lopende indicaties voor maatwerk jeugdhulp. De rijksoverheid wil met de Jeugdwet de jeugdhulp ook inhoudelijk veranderen: de nadruk moet komen te leggen op preventie en vroeg signaleren en aanpakken van problemen van de jeugd.

toegang tot jeugdhulp verloopt nog niet adequaat
De gemeente Lansingerland heeft, anders dan veel andere gemeenten, er voor gekozen om de toegang tot jeugdhulp niet via een centraal loket of wijkteam te laten verlopen, maar via verschillende toegangspartijen (o.a. de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin). Hierdoor is de drempel om hulp te zoeken laag. Dit toegangsmodel heeft echter ook nadelen: de coördinatie tussen professionals is minder eenvoudig en het proces minder overzichtelijk.

Uit onderzoek van de rekenkamer Lansingerland blijkt dat pogingen van de gemeente om deze nadelen te ondervangen nog onvoldoende resultaat hebben. Zo kan het delen van cliëntinformatie tussen de toegangspartijen nog verbeterd worden, bijvoorbeeld door het beter benutten van het ICT-systeem dat hiervoor beschikbaar is. En de afspraken over doorzettingsmacht richting andere partijen, als meerdere hulpverleners betrokken zijn bij één cliënt, zijn nog onduidelijk.

kwaliteit dienstverlening en zorg continuïteit niet in gevaar
Het onderzoek van de rekenkamer wijst er niet op dat de kwaliteit van de dienstverlening is verslechterd na de invoering van de Jeugdwet: van de 94 (ouders van) cliënten die in 2014 jeugdhulp ontvingen vindt 14% dat de hulp in 2015 is verbeterd en 9% dat deze is verslechterd. Er zijn in 2016 slechts twee bezwaarschriften en één klacht (2015: zes klachten) over jeugdhulp ingediend bij de gemeente. Ook zijn er zowel in 2015 als in 2016 geen incidenten geweest.

vroege signalering en preventie jeugdproblematiek behoeft verbetering
Om de doelen van de nieuwe Jeugdwet te realiseren zijn nog verbeteringen noodzakelijk. Bijvoorbeeld door lacunes in het netwerk voor vroege signalering van jeugdproblematiek op te vullen en door meer capaciteit vrij te maken voor het uitwerken van preventieve methoden en werkwijzen.