gefundeerd bouwen

gefundeerd bouwen
De gemeente Rotterdam heeft de werkwijze en organisatie omtrent onderwijshuisvesting ingrijpend veranderd en verbeterd, mede naar aanleiding van de lessen uit het evaluatierapport naar het ‘Open Venster’. Door de getroffen maatregelen kan het college zijn zorgplicht voor onderwijshuisvesting nu beter invullen. Maar de gemeente heeft nog niet veel van de voorgenomen bouwprojecten gerealiseerd. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in het rapport ‘Gefundeerd bouwen. Een onderzoek naar nieuwbouw en renovatie van scholen’.

aanleiding onderzoek
Dat het bouwen van een school een groot project kan zijn met vele risico’s met grote financiële gevolgen wordt geïllustreerd door het nieuwbouwproject het ‘Open Venster’. In dit nieuwbouwproject heeft de gemeente besloten om de bouwwerkzaamheden te staken door gebreken in het ontwerp. Het evaluatierapport hiervan is in mei 2018 verschenen en benoemde tekortkomingen in de werkwijze van de gemeente. Met dit onderzoek is de rekenkamer aan de hand van een zestal casussen nagegaan of de gemeente (inmiddels) na de ervaringen met het ‘Open Venster’ in staat is om de huisvestingsprojecten tot een goed einde te brengen.

werkwijze en organisatie verbeterd, maar gemeentelijk toezicht was onvoldoende
Uit de onderzochte casussen blijkt dat de werkwijze en organisatie omtrent onderwijshuisvesting ingrijpend veranderd en verbeterd zijn. Hiermee heeft het college lerend vermogen getoond. Sinds de genomen maatregelen is de projectbeheersing vanuit de gemeente grotendeels op orde, op het onderdeel risicomanagement na.

In het geval van de renovatie van het Avicenna college is de gemeente destijds ernstig tekortgeschoten in haar toezichthoudende rol, omdat zij zich slechts beperkte tot een accountantsverklaring die geen inzicht bood in de wijze waarop het toegekende bedrag van € 12,7 mln. aan publieke onderwijsmiddelen precies is besteed. Daarnaast heeft het schoolbestuur het projectmanagement onrechtmatig aanbesteed.

bouwtempo nog laag
In het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2015-2019 is er in totaal ruim € 516 mln. aan krediet beschikbaar gesteld voor onderwijshuisvesting. Tot en met 2018 is slechts ongeveer € 111 mln. hiervan besteed aan nieuwbouw/renovatie van schoolpanden. Van die € 111 mln. zijn veertien projecten bekostigd, waarvan slechts één project afkomstig is van de top 50 uit het IHP. Dit betekent dat er sprake is van een forse achterstand in de voorgenomen bouwprojecten. Dit blijkt ook uit de onderzochte casussen waarin geen tot weinig voortgang in het bouwtempo zat.

informatievoorziening aan de raad niet transparant
Ten aanzien van het krediet voor onderwijshuisvesting en de voortgang van de bouw- en renovatieprojecten heeft het college de raad niet altijd volledig geïnformeerd. Zo heeft het college het oorspronkelijke krediet van € 200 mln. meer dan verdubbeld naar € 516 mln. zonder de financiële gevolgen inzichtelijk te maken. Verder heeft het college een vertekend beeld geschetst van de voortgang in april 2020: het rapporteerde namelijk dat er zes panden uit de top 50 gereed zijn, terwijl dit er maar drie zijn.

Het is belangrijk dat de raad periodiek op een transparante wijze wordt geïnformeerd over de voortgang van de bouw- en renovatieprojecten, zowel uit het IHP 2015-2019 als reguliere huisvestingsprogramma’s. In zijn reactie geeft het college aan een groot deel van de conclusies niet te onderschrijven en de bijbehorende aanbevelingen ook niet over te nemen.

media

ad.nl raadsel rond nieuwbouw avicenna college 2,5 miljoen euro aan belastinggeld verdwenen

rijnmond.nl Rotterdams college krijgt tik op de vingers over huisvesting van scholen

ad.nl rotterdamse raad eist opheldering over verdwenen 2,5 miljoen tijdens verbouwing avicenna college

cobouw.nl/rekenkamer scholenbouw rotterdam gaat veel te traag

rijnmond.nl/Avicenna College en gemeente vs Rekenkamer is de 2 miljoen nu zoek of niet

nl/rekenkamer onduidelijk waar geld nieuwbouw avicenna college aan is besteed.

ad.nl/de 2,5 miljoen van avicenna college is niet verdwenen maar waar het aan is besteed blijft een raadsel