een wereld te winnen

geen impuls in het aantal nieuwe buitenlandse bedrijven
De gemeente geeft in verschillende beleidsstukken aan actief in te willen zetten op acquisitie van bedrijven uit het buitenland. De rekenkamer heeft onderzocht wat de kwaliteit is van het uitgevoerde acquisitiebeleid en wat de geboekte resultaten hiervan zijn. De conclusie is dat het acquisitiebeleid van de gemeente in de afgelopen jaren geen impuls heeft gegeven aan de vestiging van internationale bedrijven in de stad. Het aantal internationale bedrijven dat zich jaarlijks in Rotterdam vestigt, schommelt sinds 2013 tussen de zestig en zeventig bedrijven. De inspanningen van de gemeente om buitenlandse ondernemingen aan te trekken, hebben niet geleid tot een groei in het aantal nieuwe buitenlandse bedrijven.

internationale bedrijven van belang voor werkgelegenheid Rotterdam
Internationale bedrijfsvestigingen zijn wel belangrijk voor de Rotterdamse economie. De bedrijfsvestigingen met een buitenlandse herkomst (ruim 3% van alle vestigingen) zijn verantwoordelijk voor 17% van de totale werkgelegenheid in Rotterdam.

aantal ondersteunde nieuwe bedrijven door Rotterdam Partners nog beperkt
Het door de gemeente gefinancierde Rotterdam Partners heeft acquisitie van buitenlandse bedrijven als één van haar hoofdtaken. Het aantal internationale bedrijven dat zich jaarlijks nieuw vestigt in Rotterdam met ondersteuning van Rotterdam Partners is echter niet groot. Jaarlijks begeleidt Rotterdam Partners dertig tot zestig bedrijven waarvan ongeveer de helft nieuw is. De andere bedrijven waren hier al langer gevestigd. Het nog bescheiden aantal ondersteunde nieuwe bedrijven is mede verklaarbaar door de beperkte middelen voor acquisitie die de gemeente Rotterdam aan Rotterdam Partners ter beschikking stelt.

huidige acquisitiebeleid te gefragmenteerd
Het beleid van Rotterdam om buitenlandse bedrijven aan te trekken is verdeeld over diverse beleidsstukken, waardoor het geen duidelijke focus heeft. Bij betrokken acquisitieorganisaties, met name Rotterdam Partners, zorgt dit voor onduidelijkheid over welk type bedrijven in welke economische clusters relevant zijn om aan te trekken. Ook wordt de samenwerking met andere acquisitieorganisaties die voor Rotterdam actief zijn, InnovationQuarter en het Havenbedrijf Rotterdam, hierdoor bemoeilijkt. Naast een integrale strategie ontbreekt het ook aan een heldere rolverdeling tussen de gemeente en Rotterdam Partners. Dit leidt onder meer tot te veel ad hoc verzoeken vanuit de gemeente over uit te voeren acquisitieactiviteiten.

aanbeveling omslag naar gerichte en actievere acquisitie
De rekenkamer beveelt aan in te zetten op een omslag naar gerichte en een actievere vorm van acquisitie. Hiervoor zijn onder meer een integrale strategie nodig met een duidelijk keuze voor gewenste typen bedrijven en passende prestatieafspraken met Rotterdam Partners. Verder vindt de rekenkamer een strikte verdeling van taken nodig tussen de gemeente en Rotterdam Partners waarbij de gemeente afstand houdt tot de uitvoering.

reactie college
In zijn reactie geeft het college aan concrete invulling te willen geven aan alle aanbevelingen en deze te verwerken in een nieuw vorm te geven aanpak voor internationale acquisitie.

media

‘Als we te weinig effect zien, trekken we weer aan de bel’