druk op inhuur

druk op inhuur
De uitgaven aan externe inhuur stijgen al jaren in Rotterdam. Bovendien geeft Rotterdam veel meer uit aan externe inhuur dan is begroot. De rekenkamer onderzocht op welke wijze de gemeente externen inhuurt en hoe de overschrijdingen zijn te verklaren.

omvang inhuur
De gemeente Rotterdam huurt ongeveer 1.600 mensen in ter aanvulling van de vaste formatie (van ruim 11.000 fte). Externe inhuur vindt voor zeer uiteenlopende werkzaamheden plaats. Relatief vaak gaat het om uitvoerende functies. Het grootste deel van de externen (56%) kost minder dan € 50 per uur. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van uitzend- en detacheringsbureaus.

In 2018 was er een totaalbedrag van € 123 mln. gemoeid met inhuur (nog exclusief ± € 10 mln. inhuur die is geboekt als projectenkosten).

overschrijdingen begroting
Opvallend is dat de gemeente sinds 2014 aanzienlijk meer uitgeeft aan inhuur dan dat in de begroting is opgenomen. In 2018 was het verschil € 74 mln. Dit verschil komt vooral doordat er een onduidelijk beleid ten aanzien van inhuur wordt gevoerd en er weinig aandacht is voor het opstellen van een realistische begroting. Er wordt alleen gelet op de totale kosten voor personeel en niet op inhuurkosten afzonderlijk. Daarnaast is inhuur regelmatig vooraf niet bekend door een te ad-hoc planning van projecten waarvoor inhuur wordt gebruikt.

norm voor inhuur
Ondanks de overschrijdingen van de begroting besteedt Rotterdam gemiddeld al jaren een kleiner deel van de arbeidskosten aan externe inhuur dan andere gemeenten. Ook blijft de gemeente onder de afgesproken norm voor inhuur (maximaal 15% van de arbeidskosten). De door de raad gewenste verdere verlaging van de norm naar 10% vindt de rekenkamer niet gewenst. De organisatie moet om inhoudelijke redenen flexibel kunnen blijven inspelen op veranderende marktomstandigheden.

aanbevelingen
De rekenkamer beveelt onder meer aan een beleidskader voor inhuur op te stellen dat duidelijk is over de gewenste mate van flexibiliteit van de organisatie. Verder zijn aanpassingen nodig in de totstandkoming van de begroting van de inhuurkosten. De rekenkamer stelt voor een alternatief te zoeken voor de door de raad gewenste vaste norm van maximaal 10%. Een alternatief daarvoor is een jaarlijks te bepalen norm op basis van de actuele marktomstandigheden.

reactie college
In zijn reactie geeft het college aan alle conclusies te onderschrijven en alle aanbevelingen over te nemen.

media

www.rijnmond.nl/nieuws/191695/Rotterdam belooft beter te letten op inhuur tijdelijke krachten

www.nrc.nl/gemeente veel meer flexibele inhuur dan begroot

ad.nl/rotterdam/conclusie rekenkamer financiele chaos geeft uitzendkrachten onterecht een slechte naam

binnenlandsbestuur.nl/rotterdamse raming externe inhuur onrealistisch

rijnmond.nl Rekenkamer Rotterdam Gemeente geeft veel meer uit-aan extern personeel dan begroot

www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar en carriere/nieuws/rekenkamer rotterdam veel externe inhuur w- i.12005254.lynkx