bouwen voor elkaar

De schaarste aan sociale huurwoningen in Albrandswaard is sinds 2015 toegenomen. In het sociale segment is minder gebouwd dan met de regio is afgesproken. Verder is het lastig om na te gaan in hoeverre Albrandswaard haar eigen doelen heeft bereikt, omdat deze in de huidige woonvisie niet duidelijk gedefinieerd waren. De gemeente moet in de toekomst dus duidelijker vastleggen wat haar doelstellingen zijn en hoe zij die doelen wil bereiken, concludeert de Rekenkamer Albrandswaard in haar rapport ‘Bouwen voor elkaar’.

De rekenkamer onderzocht hoe en in welke mate het woonbeleid van de gemeente Albrandswaard heeft bijgedragen aan een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de lokale woningmarkt. Vraag en aanbod verwijzen naar de inkomenscategorieën en de daarbij passende woningwaarde of huurprijs. De rekenkamer analyseerde de verhouding tussen die twee op basis van CBS-microdata over inkomens en woningwaarden. Ook inventariseerde de rekenkamer hoe de gemeente door middel van beleidsinstrumenten en samenwerking uitvoering geeft aan het woonbeleid.

onduidelijke doelstellingen
In de woonvisie voor 2016-2025 stelt de gemeente Albrandswaard zichzelf een aantal doelstellingen voor sociale woningen, maar in haar onderzoek naar het woonbeleid van Albrandswaard concludeert de rekenkamer dat deze niet of nauwelijks worden gehaald. Ook waren verschillende doelgroepen slecht afgebakend. Daardoor was het niet mogelijk vraag en aanbod op de woningmarkt per doelgroep te volgen. De gemeente had ook niet per doelgroep uitgewerkt welke instrumenten zouden worden ingezet. De rekenkamer beveelt dan ook aan om in de nieuwe woonvisie duidelijke definities op te nemen van doelgroepen en prijssegmenten.

regionale afspraken niet gehaald
De schaarste aan sociale huurwoningen in Albrandswaard sinds 2015 is toegenomen, wat schuurt met de afspraak met de woningmarktregio Rotterdam dat sociale woningen beter gespreid moeten worden over de regio. Het bod van de gemeente uit 2019 van nieuw toe te voegen sociale woningen was flink lager dan het streefscenario van de regio. De rekenkamer beveelt aan om in de volgende woonvisie concreet te maken hoe er wordt omgegaan met de regionale afspraken over de herverdeling van de sociale voorraad.

te weinig ambtenaren
Ook concludeert de rekenkamer dat er te weinig ambtenaren ingezet werden om het woonbeleid uit te voeren. Voor de hele BAR-organisatie (de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) waren maar drie ambtenaren, samen goed voor 2,3 fte, belast met het woonbeleid. De rekenkamer adviseert de gemeente daarom te zorgen voor een betere aansluiting tussen ambtelijk capaciteit en de doelstellingen in de nieuwe woonvisie. Nu is er te weinig daadkracht bij de gemeente.

actievere opstelling
Sinds het regioakkoord uit 2019 is Albrandswaard zich actiever gaan opstellen op de lokale woningmarkt. In 2020 kwam een extra prikkel toen de provincie de gemeente opdroeg om minimaal 100 sociale woningen op te nemen in het bestemmingsplan voor De Omloop in Rhoon. De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties en marktpartijen over nieuwbouwprojecten. Deze actievere opstelling heeft volgens de rekenkamer echter nog niet geleid tot vastgestelde bouwplannen.

In de media:

Albrandswaards Dagblad
De Schakel Albrandswaard
RTV Albrandswaard

Presentatie

Op 23 januari 2023 heeft Marjolein van Asselt het rapport toegelicht in de vergadering van de commissie Beraad en Advies Ruimte AW van de gemeenteraad van Albrandswaard.

Meer informatie…