bijstand uit balans

In dit onderzoek is de Rekenkamer Capelle aan den IJssel nagegaan in hoeverre de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de instroom in de bijstand te beperken en de uitstroom uit de bijstand te bevorderen, hebben bijgedragen aan de beheersing van het bijstandsvolume.

Voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen krijgt de gemeente geld van het rijk. Wanneer dit budget onvoldoende is voor de financiering van de uitkeringslasten, moet de gemeente het tekort uit eigen middelen dekken. Om te zorgen dat het bijstandsvolume beheersbaar blijft heeft de gemeente enerzijds maatregelen genomen om de instroom in de bijstand te beperken, zoals een quickscanbalie, een zoekperiode voor jongeren en het work-first gesprek. Anderzijds zijn er maatregelen genomen die de uitstroom uit de bijstand moeten bevorderen, zoals ondernemend casemanagement, de werkgeversdienstverlening en het partnerschap met de stichting Capelle Werkt. De rekenkamer heeft onderzocht wat deze maatregelen hebben opgeleverd en heeft daarnaast beoordeeld of de gemeenteraad goed is geïnformeerd over de resultaten van de ingezette maatregelen.

Uit het onderzoek blijkt dat de uitkeringslasten de afgelopen jaren lager waren dan het rijksbudget dat Capelle aan den IJssel ontving. De komende jaren dreigen er echter financiële tekorten te ontstaan wanneer de gemeente er niet in slaagt de groei van het bijstandsvolume de temperen. De instroombeperkende maatregelen die de gemeente heeft genomen zijn met uitzondering van de zoekperiode voor jongeren effectief geweest. De uitstroombevorderende maatregelen hebben echter onvoldoende resultaat opgeleverd; terwijl de uitstroom landelijk steeg, was in Capelle aan den IJssel in de periode 2012-2014 sprake van een daling van de uitstroom. Dit heeft ertoe geleid dat de groei van het bijstandsvolume in Capelle aan den IJssel in 2014 groter was dan de groei van het landelijke bijstandsvolume.

Tot slot is de rekenkamer tot de conclusie gekomen dat het college de raad onvoldoende heeft geïnformeerd over de bijdrage van de verschillende maatregelen aan het beheersen van het bijstandsvolume.