bijdragen aan de regionale economie

In het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken 23 gemeenten aan de bevordering van het economisch vestigingsklimaat. De MRDH bevordert de samenwerking, samenhang en kennisuitwisseling, maar de wijze van financiering van projecten schiet tekort. De financiële regeling hiervoor heeft te maken structurele onderbesteding en heeft een omslachtige werkwijze. Dit concludeert de Rekenkamer Rotterdam in het rapport ‘Bijdragen aan de regionale economie’.

vooruitgang regionale samenwerking

In de regio Rotterdam-Den Haag werken 23 gemeenten sinds 2014 samen aan de bevordering van het economisch vestigingsklimaat van de regio. De rekenkamer heeft vastgesteld dat de activiteiten van de MRDH voor de bevordering van het economisch vestigingsklimaat passen bij de rol die overheden hebben in succesvolle economische regio’s. Ook kan worden geconcludeerd dat de samenwerking tussen gemeenten heeft geleid tot meer samenhang in beleid en bestuur en vergroting van de kennisuitwisseling. Hiermee is vooruitgang geboekt op knelpunten die de aanleiding vormden voor de oprichting van de MRDH: versnippering in beleid en onderlinge spanningen tussen overheden in de regio.

financiering van projecten omslachtig en structurele onderbesteding

De MRDH heeft een uitvoerende functie gericht op het financieren van activiteiten en projecten in de regio. Dit gebeurt met name via de bijdrageregeling. In 2021 was hiervoor een budget van € 2,7 mln. beschikbaar. De rekenkamer constateert dat de werkwijze omslachtig is, sprake is van structurele onderbesteding en dat niet alle projecten een duidelijke relatie hebben met opgestelde visies en programma’s. Verder is weinig bekend over wat de gefinancierde projecten tot nu toe hebben opgeleverd.

raadsleden zijn relatief veel betrokken, maar in werkwijze zijn knelpunten

De MRDH is een gemeenschappelijke regeling, wat betekent dat de uitvoering op afstand staat van de gemeenteraden. Ook een recente wetswijziging leidt niet tot verbetering van betrokkenheid van raadsleden, omdat veel vernieuwingen in de wet al werden toegepast door de MRDH. De rekenkamer concludeert dat de adviescommissie, een belangrijk middel om raadsleden te betrekken bij het economisch programma, niet goed aansluit bij de rol van raadsleden. Daarnaast worden raadsleden onvoldoende geïnformeerd over de voortgang van resultaten van het economisch programma.

heroverweeg uitvoerende functie

De belangrijkste aanbeveling van de rekenkamer is de uitvoerende functie van de MRDH te heroverwegen. Hiervoor ziet de rekenkamer een fundamentele keuze uit twee scenario’s. Het eerste scenario is het economische programma te beperken tot strategie en netwerkvorming en geen projecten meer te financieren. Het tweede scenario is dat de MRDH projecten blijft financieren, maar de opzet op de schop neemt. Daarnaast beveelt de rekenkamer aan om minder doelstellingen te kiezen en duidelijker te zijn over de beoogde resultaten, zodat de MRDH een scherper profiel krijgt en raadsleden beter zicht krijgen op de voortgang.

Rotterdam en andere gemeenten in de MRDH kunnen het rapport gebruiken om begin 2023 het debat te voeren over de Strategische Agenda van de MRDH waarin de doelen voor de komende vier jaar worden opgenomen.

media

www.binnenlandsbestuur.nl/samenwerkingsverband rotterdam den haag omslachtig

Toelichting door rekenkamer directeur Marjolein van Asselt voor de raadscommissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK) op 16 november 2022: