wet open overheid (woo)

Protocol openbaarheid van informatie

Met de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo), op 1 mei 2022, hebben bestuursorganen nieuwe verplichtingen om informatie openbaar te maken. De Rekenkamer Rotterdam is een bestuursorgaan en valt dus ook onder de Woo. De Woo kent in hoofdlijn twee verplichtingen. De eerste is dat een bestuursorgaan zoveel mogelijk informatie actief openbaar moet maken. De tweede is dat het bestuursorgaan verzoeken om informatie in behandeling moet nemen en daarover moet besluiten.

Actief openbaar maken van informatie

Het uitgangspunt van de Woo is dat iedereen in beginsel recht heeft op toegang tot publieke informatie. Dat is onder meer van belang voor de bescherming van democratische rechten van burgers, het versterken van de rechtspositie van burgers en bedrijven en de versterking van de controle op de overheid door burgers. De rekenkamer maakt uit eigen beweging op grond van de Woo en de gemeentewet de volgende informatie openbaar:

  1. De rekenkamer publiceert op grond van de gemeentewet (art. 185 eerste en zesde lid) haar onderzoeksrapporten.
  2. De rekenkamer publiceert op grond van de gemeentewet (art. 185 vierde en vijfde lid) en de Woo (art. 3.3 tweede lid onder g.) jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden en op grond van de Woo (Woo art. 3.3 tweede lid onder g.) een jaarplan waarin de voorgenomen uitvoering van de taak van de rekenkamer worden opgenomen.
  3. In het jaarverslag en jaarplan wordt op grond van de Woo (art. 3.5) ingegaan op de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en verantwoording over de uitvoering ervan.
  4. Informatie over de organisatie en de taken van de rekenkamer (Woo art. 3.3 eerste lid onder d.) wordt gepubliceerd op onze website. Hier valt informatie over ons onderzoeksproces en de juridische kaders (verordening op de rekenkamer).
  5. De rekenkamer publiceert protocollen waarin de eigen werkwijze is vastgelegd en protocollen of afspraken die met het college van B&W zijn opgesteld. Deze protocollen publiceert de rekenkamer op de website (Woo art. 3.3 tweede lid onder f. ‘convenanten’).
  6. De rekenkamer vermeldt op de website contactgegevens en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend. (Woo art. 3.3 eerste lid onder e.). Dit wordt op onze website gepubliceerd.
  7. Eenieder kan bij de rekenkamer een verzoek indienen om informatie. Hoewel de rekenkamer probeert de uitgangspunten van de Woo op het gebied van het actief openbaar maken van informatie zo compleet mogelijk uit te voeren, kan aanvullend altijd een verzoek om informatie worden ingediend. De rekenkamer zal een dergelijk verzoek zorgvuldig (in overeenstemming met de Woo) behandelen. Het verzoek en de beslissing over het verzoek worden op de website gepubliceerd nadat een beslissing op het verzoek is genomen (Woo art. 3.3 tweede lid onder i.).
  8. Besluiten over klachten zal de rekenkamer publiceren op de website (Woo art. 3.3 tweede lid onder l.).
  9. Wanneer de rekenkamer intern of extern onderzoek laat doen naar het eigen functioneren, wordt de rapportage naar aanleiding van dit onderzoek gepubliceerd op de website (art. 3.3 tweede lid onder j.).
  10. Informatie over hoe de rekenkamer omgaat met de uitgangspunten en vereisten van de Wet open overheid wordt op de website gepubliceerd (niet wettelijk verplicht). Het beleid ten aan zien van de Woo is neergelegd in dit protocol.
Verzoeken om informatie

Wanneer de rekenkamer een verzoek ontvangt om (delen van) informatie openbaar te maken, dan zal dit verzoek in behandeling worden genomen. Een verzoek kan worden ingediend via info@rekenkamer.rotterdam.nl. Als het verzoek onvoldoende duidelijk is, vragen wij een nadere toelichting aan de verzoeker. Bij het beoordelen van het verzoek nemen we de vereisten uit de Woo in acht. De artikelen in hoofdstuk 5 kennen uitzonderingen op basis waarvan we informatie niet (volledig) openbaar kunnen maken, omdat andere belangen zwaarder wegen dan het openbaar maken van die informatie. Indien de gevraagde informatie ook een derde raakt, zullen wij hen om een zienswijze vragen. In beginsel beslissen wij binnen vier weken op het verzoek.

Behandelde verzoeken

De onderstaande verzoeken om informatie zijn door de rekenkamer ontvangen en afgehandeld:

Brief Woo-verzoek 26 januari 2023 omtrent drugsrunners